PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

Danh mục Khách tham quan

Nhà sản xuất các sản phẩm từ Nhựa và Cao su
Sản xuất nguyên vật liệu chế biến
Hiệp hội thương mại/ Tổ chức dịch vụ
Quản lý, Kỹ thuật & Sản xuất, Bán hàng & Tiếp thị & Mua hàng
Là nhân viên trong các ngành nghề sau:
 • Tự động & vận tải
 • Xây dựng công trình
 • Điện, Điện tử & Cơ khí
 • Viễn thông
 • Nội thất & Nội thất
 • Hàng gia dụng
 • Giải trí
 • Y tế & Chăm sóc sức khỏe
 • Bao bì
string(17) "page_exhibit_list"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
 • facebook
 • facebook
 • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.