PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

Đăng ký Báo chí

Đăng kí báo chí tại Plastics & Rubber Vietnam, Hanoi  chỉ dành cho nhân viên biên tập công tác tại các cơ quan báo chí được công nhận. Trình độ chuyên môn sẽ do Ban tổ chức đánh giá. Vui lòng gửi yêu cầu của Quý vị tại đây hoặc gửi về địa chỉ email: [email protected].

Chỉ có nhân viên biên tập mới được công nhận là báo chí. Các chức vụ được coi là nhân viên biên tập bao gồm biên tập viên, nhà báo, phóng viên, kí giả, nhà văn, nhà sản xuất và nhà quay phim. Các tổ chức báo chí được công nhận bao gồm các tạp chí được công nhận, các ấn phẩm thương mại, báo, đài tin tức, đài phát thanh và cổng thông tin trực tuyến.

Nhân sự của các cơ quan báo chí không làm việc trong bộ phận biên tập sẽ không đủ điều kiện nhận thẻ báo chí. Những nhân sự này bao gồm giám đốc nghệ thuật, quản lý, tổng giám đốc, thiết kế đồ họa, đại diện marketing, nhà phân tích, CEO, chủ tịch, nhân viên quan hệ công chúng, đại diện bán hàng và phó chủ tịch.

Nếu Quý vị không phải phóng viên mà là người hoạt động trong lĩnh vực này, vui lòng tham khảo tại đây để biết thông tin đăng kí.

Ban tổ chức có quyền từ chối cá nhân không chứng minh được mình đang làm việc trong ngành báo chí.

Để biếthêm chi tiết, vui lòng liên hệ
Ms. Daphne Tran
Public Relations & Conference Executive
Điện thoại: (+84) 28 3622 2588 (Ext: 120)
Email: [email protected]

string(14) "page_thank_you"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.